پروژه شیرین| الهیه، آقابزرگی

نمای کرتین وال | نمای کامپوزیت پنل

سیستم های نما ، استفاده شده در این پروژه

نمای کرتین وال

نمای کرتین وال

نمای کامپوزیت پنل

نمای کامپوزیت پنل

نمای فلاشینگ آهنی

نمای فلاشینگ آهنی

نمای نرده شیشه ای

نمای نرده شیشه ای